Üzletszabályzat

Tartalomjegyzék

  Az InstaCash Korlátolt Felelősségű Társaság pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata

   

  A jelen – általános szerződéses feltételeket is magában foglaló – üzletszabályzat (a továbbiakban: “Üzletszabályzat“) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: “Hpt.“) alapján az InstaCash  Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-328893; székhely: 1163 Budapest, Borotvás u. 2. 4. em. 9.; a továbbiakban: “Többes Ügynök“) független többes ügynöki tevékenységére vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

  I. Bevezető rendelkezések

   

  1. A Többes Ügynök a Hpt. 10. § (1) bekezdés bb) alpontja szerinti többes ügynöknek minősülő független közvetítő, mely ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában a Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontja szerint pénzügyi szolgáltatás közvetítését végzi.
  2. A Többes Ügynök a pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet végez, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A Többes Ügynök a Hpt. 3. § (2) bekezdés f) pontjában és 6. § (1) bekezdés 42a. pontjában meghatározott hiteltanácsadási tevékenységet nem végez.
  3. A Többes Ügynök kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: “MNB“) engedélyével végezheti többes ügynöki tevékenységét.

   

  A Többes Ügynök adatai:

  Cégnév: InstaCash Korlátolt Felelősségű Társaság

  Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-328893

  Adószám: 26500469-2-42

  Székhely: 1163 Budapest, Borotvás u. 2. 4. em. 9.

  Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank

  Felügyeleti hatóság címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

  Felügyeleti hatóság tevékenységi engedélyének száma és kelte: H-EN-I-6/2020, 2020. január 7.

  Felelősségbiztosítási kötvény száma: 95615003270259300, felelősségbiztosító: Generali Biztosító Zrt.

  Képviseli [Hpt. 6. § (1) 122.] (pénzügyi szolgáltatás közvetítésének irányítását végző személy): Kovács András

  Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó [Hpt. 288.§ (5)]: Antal Tomás

  Weboldala: www.instacash.hu

  Az InstaCash Korlátolt Felelősségű Társaság az MNB Többes ügynök nyilvántartásában szerepel, amely az MNB honlapján ellenőrizhető: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese

   

  II. Az Üzletszabályzatban használt jelentősebb fogalmak

  Ajánlat: A Pénzügyi Intézmény nevében kiadott nem kötelező érvényű tájékoztató ajánlat.

  Adatlap és Igényfelmérő lap: A Többes Ügynök által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott formanyomtatvány, mely tartalmazza a Pénzügyi Intézmény által az ügylet elbírálásához szükséges adatokat, dokumentumok felsorolását és az ügyfélnyilatkozatokat.

   

  Fhtv.: a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

  Fogyasztó: A Hpt. 6. § (1) 28 pontja alapján fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

   

  Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény

   

  Honlap vagy Weboldal: az InstaCash Kft. által üzemeltetett, pénzügyi termékekkel kapcsolatos szolgáltatásokat bemutató/reklámozó www. instacash.hu hu domain név alatt elérhető weboldal. A honlapon az InstaCash Kft. mindaddig marketing tevékenységnek minősülő szolgáltatást nyújt a Honlapra látogatók számára, amíg az oldalt meglátogató ki nem fejezi egyértelmű szándékát a közvetítői tevékenység igénybevételére vonatkozóan.

   

  Jogszabályok: a Többes Ügynök tevékenységére irányadó fontosabb jogszabályok:

  1. a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt),
  2. b) a fogyasztóknak nyújtott hitelekről szóló 2009. évi CLXII. törvény,
  3. c) 435/2016 (XII.16.) Kormányrendelet a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályairól
  4. d) 56/2014. (XII.31.) NGM rendelet a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról
  5. e) 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról
  6. f) 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól
  7. g) 109/2010. (IV. 9.) Kormányrendelet a pénzügyi szolgáltatást közvetítő közvetítői díjáról
  8. h) 83/2010. (III. 25.) Kormányrendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről
  9. i) 46/2018. (XII. 17.) MNB rendelet az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról

  Közvetítői alvállalkozó: A Többes Ügynökkel pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységi körében megbízási szerződést kötött jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó. Az MNB honlapján az I. pontban megjelölt link által elérhető keresést követően a Többes Ügynök részletes adatain belül a „Megbízó szerep” menüpontnál a Többes Ügynökkel szerződéses kapcsolatban álló Közvetítői alvállalkozók megtekinthetőek.

  Közvetítői szerződés: Az Ügyfél és a Többes Ügynök között létrejött szerződés, mely alapján a Többes Ügynök többes ügynöki feladatot lát el, és amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen Üzletszabályzat.

  A Közvetítői szerződés a.) a Honlapon Többes Ügynök által erre célra rendszeresített online nyilatkozat kitöltésével és elfogadásával jön létre az érintett felek között, és online nyilatkozat kitöltését követően elektronikus úton (e-mail) küldött tájékoztatás keretében kifejtett közvetítői tevékenység teljesítésével szűnik meg, b.) a Többes Ügynök által az Ügyféllel történt sikeres – személyes – kapcsolatfelvételt követően az ezen célra rendszeresített dokumentáció aláírásával jön létre az érintett felek között, és a személyes kapcsolatfelvétel keretében kifejtett közvetítői tevékenység teljesítésével szűnik meg.

  Közvetítői díj: minden olyan pénzben vagy természetben juttatott térítés, amelyet a közvetítő akár az Ügyféltől, akár a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személytől az Ügyfél és a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy között létrejött pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó megállapodás érvényes létrejöttéért és meghatározott esetekben annak teljesítéséért, illetve meghatározott időtartamig történő fennállásáért kap.

   

  Megbízók: Azon Pénzügyi intézmények, akiknek megbízásából a Többes Ügynök többes ügynöki tevékenységként pénzügyi szolgáltatások közvetítését végzi.

  MNB: Magyar Nemzeti Bank

  Pénzügyi intézmény:

  Az a Magyarországon pénzügyi szolgáltatás végzésére jogosult pénzügyi intézmény (Hpt. szerinti hitelintézet, pénzügyi vállalkozás), amellyel a Többes Ügynök érvényes megbízási szerződést kötött többes ügynöki tevékenységére vonatkozóan.

  Pénzügyi szolgáltatás közvetítése:

  1. a) ügynöki tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek;
  2. b) jelzáloghitel közvetítői tevékenység: az a) pontban foglalt tevékenységnek a jelzáloghitelhez kapcsolódó végzése.

  Az InstaCash Kft. jelzáloghitel közvetítői tevékenységet nem végez.

   

  Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

  Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

   

  Teljes hiteldíj mutató: a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben meghatározott fogalom.

   

  Termék: A Pénzügyi intézmények azon termékei, amelyek közvetítésére az Ügynök jogosult, így különösen: hitel, személyi kölcsön, Lakás-takarékpénztári megtakarítás, vállalati hitel, lakossági bankszámla, vállalati bankszámla, hitelkártya, bankkártya, stb.

   

  Többes ügynök: (InstaCash Korlátolt Felelősségű Társaság) aki a Hpt.-ben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi. A Hpt. 10. § (1) bekezdés bb) alpontja definiálja, mely szerint Többes Ügynök az a „közvetítő, aki az e törvényben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: többes ügynök) végez”.

  A Többes Ügynök által végzett ezen ügynöki tevékenység magában foglalja a Pénzügyi Intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet, amelynek során Többes Ügynök a Pénzügyi Intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal és szerződést nem köt.

   

  Ügyfél: olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó, aki/amely részére a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatást közvetít. Az Ügyfélre a jelen Üzletszabályzat fogyasztókra vonatkozó rendelkezéseit csak abban az esetben kell alkalmazni, ha az Ügyfél a vonatkozó jogszabályok szerint Fogyasztónak minősül.

  Ügynöki tevékenység: Pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a Pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek.

   

  Üzletszabályzat: jelen dokumentum, amely az InstaCash Korlátolt Felelősségű Társaság (Többes Ügynök) pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában meghatározza a Többes Ügynök és Ügyfelei közt létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és amelyek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Többes Ügynök és Ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Többes Ügynök valamely szolgáltatást közvetít Ügyfelei részére és / vagy valamely közvetített szolgáltatást vesznek igénybe a Többes Ügynök közvetítésével.

   

  Pénzügyi termék közvetítésre szolgáló informatikai rendszer (továbbiakban: Közvetítési Informatikai Rendszer, KIR) Többes ügynök által üzemeltetett online pénzügyi termék igénylési folyamatot biztosító, zártsági audittal rendelkező és auditált elektronikus hírközlő eszközt magába foglaló informatika rendszer.

   

  Versengő szolgáltatások: 

  1. a) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing,
  2. b) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy
  3. c) betét és fizetési számla (bankszámla).

   

  III. Megbízók

  Az Üzletszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza azon Megbízók felsorolását, akik részére a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítését látja el. A Többes Ügynök által közvetített termékek részben jelen Üzletszabályzatban részben pedig a Többes Ügynök weblapján kerülnek megjelölésre.

   

  IV. Az Üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága és módosítása

  4.1. Jelen Üzletszabályzat rendelkezései annak kihirdetésének/közzétételének napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak. A Többes Ügynök és az Ügyfél között a jelen Üzletszabályzat a „Közvetítői szerződés” elnevezésű dokumentum aláírásával válik a megállapodás részévé.

  4.2. Az Üzletszabályzat külön kikötés nélkül is kötelező a Felekre.

  4.3. Az Üzletszabályzat nyilvános, az bárki által megtekinthető és megismerhető a Többes Ügynök székhelyén, valamint hivatalos internetes honlapján (www. instacash.hu). A Többes Ügynök és az Ügyfél közös megegyezéssel az egyes szerződésekben, az Üzletszabályzat rendelkezéseitől eltérhetnek.

  4.4. Jelen Üzletszabályzat magyar nyelven készült el.

  4.5. A Többes ügynök és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele az, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot elfogadja.

  4.6. A Többes Ügynök bármikor egyoldalúan módosíthatja az Üzletszabályzatot, azonban ennek tényét legalább annak hatályba lépését megelőzően 15 nappal közzéteszi hivatalos internetes Honlapján (www.instacash.hu).

   

   

  V. A Többes Ügynök jogállása és díjazása

  5.1. Az InstaCash Korlátolt Felelősségű Társaság a Hpt. 10. § 1. (bek.) bb) pontja szerinti független többes ügynöki tevékenységet végez, amely alapján a Többes Ügynök jogosult több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatásait közvetíteni. A Többes Ügynök a független többes ügynöki tevékenysége során a pénzügyi intézmény megbízásából jár el.

  5.2. A Többes Ügynök a tevékenységét az MNB pénzügyi felügyelete alatt végzi, amelynek során a Pénzügyi intézmény megbízásából, annak kockázatára jár el, de önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt.

   

  5.3. A Többes ügynök díjazása:

  5.3.1 A Hpt. 69.§ alapján a független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a Pénzügyi intézmény Megbízótól fogadhat el. A Többes Ügynök attól a Pénzügyi intézménytől jogosult díjazásra (közvetítői díjra), amellyel az Ügyfél a Többes Ügynök közvetítése révén a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozóan szerződést köt.

  5.3.2. A Többes Ügynök más jogcímen (így különösen: pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatásért, egyebek) nem támaszt díjigényt az Ügyfél irányában. E rendelkezés nem érinti a Többes Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfele számára más – a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel [Hpt. 69. § (3)].

  5.4. A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során a Fogyasztónak kielégítő mennyiségű, de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi, és igazolható módon írásban vagy más Tartós adathordozón átadja. Ha a Többes Ügynök kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át a Fogyasztónak.

  5.5. A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a Többes Ügynök a Fogyasztó tájékoztatása alapján felméri a Fogyasztó igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a független közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.

  5.6. A Megbízóktól díjazásban részesülő Többes Ügynök az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól az Ügyfélnek kínált hiteleket nyújtó Megbízók által fizetendő díjazás mértéke. Az Ügyfeleket tájékoztatni kell arról, hogy jogosultak ilyen információt kérni.

   

  VI. A Többes Ügynök szolgáltatása

  6.1. A Többes Ügynök a Közvetítői szerződés keretén belül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • a vele megbízási szerződést kötött Pénzügyi intézmények közül a hitelkérelem jellegének megfelelő Pénzügyi intézmény termékének ajánlása,
  • a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az Ügyfél tájékoztatása alapján felméri az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a Többes ügynöki tevékenységgel összefüggésében adott tájékoztatást alátámasztják,
  • az Ügyfél részére kielégítő mennyiségű, de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három Pénzügyi Intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és átadja,
  • konzultációval és a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információknak az Ügyfél rendelkezésére bocsátásával segíti az Ügyfelet a számára kedvező és elérhető pénzügyi szolgáltatás kiválasztásában,
  • a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése és megvalósítása érdekében az ügylettel kapcsolatban folyamatosan kapcsolatot tart az Ügyfél által választott Pénzügyi intézménnyel, hogy közreműködésével segítse elő az ügylet megvalósulását,
  • az átadott dokumentumok alapján segítően közreműködik a hitelkérelem elkészítésében,
  • segítségnyújtás a hitel fedezetének, illetve a felajánlott fedezet forgalmi értékének megállapításához, értékeléséhez,
  • az Ügyfél által kiválasztott Pénzügyi intézmény által elfogadott értékbecslő kiajánlásához segítő közreműködés,
  • közreműködés és segítségnyújtás a hitelkérelem mellékleteinek összeállításában, és a hitelkérelem Pénzügyi intézményhez történő benyújtásában,
  • a megvalósult ügylethez kapcsolódó dokumentumokat, információkat továbbítja az Ügyfél és a Pénzügyi intézmény részére és a szerződés megkötésének folyamatát nyomon követi.

   

  6.2.  A Többes Ügynök nem szavatolja a hitelkérelem Ügyfél javára történő pozitív elbírálást, illetőleg a hitelkérelem alapján igényelt bankhitel, (bankkölcsön) tényleges nyújtását, folyósítását. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi intézménynek jogában áll az Ügyfél igénylését elutasítani, és ezt nem köteles megindokolni. Ebben az esetben a Többes Ügynököt semminemű felelősség nem terheli.

  6.3.   A Többes Ügynök által közzétett reklám nem minősül nyilvános ajánlattételnek, és a benne lévő tájékoztatás nem teljeskörű. A mindenkori hiteligénylést a Pénzügyi intézmény bonitás vizsgálat alá veti. Az egyes hitelek hitelbírálatát követően elfordulhat, hogy hiánypótlásként további dokumentumokat kér a Pénzügyi intézmény.

  6.4. A Többes Ügynök tevékenysége kifejezetten és kizárólag az Ügyfél igényeihez igazodó Pénzügyi intézmény termékének felkutatására és kiajánlására irányul, és tevékenysége nem minősül eredménykötelemnek.

  6.5. A Többes Ügynök kijelenti, hogy nem terheli felelősség a Megbízó Pénzügyi intézmények által esetlegesen pótlólag bekért – a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok, bizonylatok –  Ügyfél részéről történt késedelmes teljesítésért, az ebből adódó időbeni eltolódásért, valamint ennek következményéből származóan az Ügyfelet ért károkért, és az erre visszavezethető esetleges elutasításért, továbbá az indokolt ügyintézési határidő alatti árfolyam különbözetből eredő károkért.

  6.6. A Többes Ügynök elsősorban – de nem kizárólagosan – távközlési eszköz(ök) igénybevételével fejti ki közvetítői tevékenységét. A Többes Ügynök a közvetítői tevékenységet internetes Honlapján keresztül jelzett szolgáltatás igénybevételi szándék alapján, a Többes Ügynök által erre célra rendszeresített online nyilatkozat kitöltését követően elektronikus úton (e-mail) küldött tájékoztatás keretében, vagy a rendszer zártságát tanusító audittal rendelkező informatikai rendszer felhasználásával, vagy auditált elektronikus híközlőeszközön keresztül, vagy telefonon keresztül vagy személyes felkeresés útján végzi, vagy ezek bármilyen kombinációjával végzi. Ennek megfelelően az Ügyféllel a pénzügyi szolgáltatás közvetítése során személyes ügyféltalálkozáson alapuló tevékenységet is kezdeményezhet.

  A Többes Ügynök hiteltanácsadást nem végez.

  6.7. A Többes Ügynök által végzett közvetítés egy olyan ügynöki tevékenység, amelynek során

  a. személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítői tevékenység esetén:

  a Fogyasztó, aki személyes ügyféltalálkozó során igénybevételi szándékot jelez a Többes Ügynöknek, amelynek keretében kifejezetten igényli a Többes Ügynök közreműködését a kiválasztott pénzügyi termék vonatkozásában. A Fogyasztó által jelzett igénybevételi szándék alapján, a személyes ügyféltalálkozó keretében végzett közvetítés eredményeképpen az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi szolgáltatás vonatkozásában a közvetítést végző Többes Ügynök továbbítja az Ügyfél által megadott adatállományt a Pénzügyi Intézmény felé.

  b. nem személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén

  az Ügyfél az elektronikus felületen online módon, igénybevételi szándékot jelez a Többes Ügynök felé, amelynek keretében kifejezetten igényli a Többes Ügynök közreműködését a kiválasztott pénzügyi termék vonatkozásában. Az Ügyfél online megkeresése alapján,

  i. a Többes Ügynök szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó szándék jelzésére szolgáló online nyilatkozat kitöltését követően elektronikus úton (e-mail) küldött tájékoztatás keretében végzett közvetítés eredményeképpen az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi szolgáltatás vonatkozásában a közvetítést végző Többes Ügynök továbbítja az Ügyfél által megadott adatállományt a Pénzügyi Intézmény felé.

  ii. a telefonon keresztül végzett közvetítés eredményeképpen az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi szolgáltatás vonatkozásában a közvetítést végző Többes Ügynök továbbítja az Ügyfél által megadott adatállományt a Pénzügyi Intézmény felé.

  6.8. A Többes Ügynök által nyújtott pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó közvetítői szerződés az Ügyfél és a Többes Ügynök között az alábbi cselekmények megtörténtével jön létre:

  1. személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén

  i. a személyes ügyféltalálkozáson alapuló tevékenység eredményeképpen a Fogyasztó egyértelmű szándékát fejezi ki a közvetítői tevékenység igénybevételére.

  ii. Egyértelmű szándék kinyilvánításnak minősül, ha az Ügyfél az erre célra rendszeresített „Adatfelmérő és Igényfelmérő lap” elnevezésű nyomtatványon (a továbbiakban: Igényfelmérő Lap) adatait megadja, majd az Igényfelmérő Lap aláírásával elfogadja az Üzletszabályzatot és az egyéb az Igényfelmérő lapon szereplő és ahhoz kapcsolódó dokumentumokat, ideértve különösen az Adatkezelési szabályzatot, a Panaszkezelési szabályzatot, valamint a közvetítői tevékenység megkezdését megelőző tájékoztatót.

  2. telefonos ügyfélkapcsolat létesítésén alapuló nem személyes közvetítő tevékenység esetén

  i. A pénzügyi termékek ajánlásának eredményeképpen az Ügyfél online módon egyértelmű szándékát fejezi ki a közvetítői tevékenység igénybevételére.

  ii. Egyértelmű szándék kinyilvánításnak minősül, ha az Ügyfél az általa megfelelőnek talált pénzügyi termékajánlat kiválasztását követően  rögzíti a Többes Ügynök által előre meghatározott adatait, majd elfogadja az Üzletszabályzatot és az egyéb kihelyezett tájékoztatókat, ideértve különösen a Többes Ügynök Adatkezelési szabályzatát és a közvetítői tevékenység megkezdését megelőző tájékoztatót, valamint ezt követően a „Visszahívást kérek” (vagy ehhez hasonló elnevezésű és/vagy értelmű) gombra kattint.

  iii. Az előző pontokban jelzett igényt követően a Többes Ügynök

  • vagy elektronikus úton (e-mail) tájékoztatást küldött az Ügyfél részére,
  • vagy telefonon sikeres kapcsolatfelvételt kezdeményez, amelynek célja a telefonon keresztül megvalósuló közvetítői tevékenység kifejtése vagy a személyes találkozó keretében megvalósuló közvetítői tevékenységhez kapcsolódó időpont-egyeztetés az Ügyféllel.

   

  1.   pénzügyi termék közvetítésre szolgáló informatikai rendszeren keresztüli nem személyes közvetítői tevékenység esetén

   

  i.  A pénzügyi termékek ajánlásának eredményeképpen az Ügyfél online módon egyértelmű szándékát fejezi ki a közvetítői tevékenység igénybevételére.

  ii. Egyértelmű szándék kinyilvánításnak minősül, ha az Ügyfél felhasználói fiókot hoz létre, regisztrál majd elfogadja az Üzletszabályzatot és az egyéb kihelyezett tájékoztatókat, ideértve különösen a Többes Ügynök Adatkezelési szabályzatát és a közvetítői tevékenység megkezdését megelőző tájékoztatót, valamint ezt követően az informatikai rendszeren belül az“Igénylem/”Indítom” (vagy ehhez hasonló elnevezésű és/vagy értelmű) gombra kattint.

  6.9. A Többes Ügynök közvetítői tevékenységét munkavállalói vagy Közvetítői alvállalkozói útján végzi. Ennek megfelelően a Többes Ügynök közvetítői tevékenysége alatt az InstaCash Kft.  által végzett közvetítői tevékenység mellett a Többes Ügynök képviseletében eljáró Közvetítői alvállalkozó által végzett közvetítői tevékenységet is érteni kell.

  6.10. A Közvetítői szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal (azaz felmondási idő alkalmazása nélkül) felmondhatja a másik félhez intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal (elektronikus úton létrejött szerződés esetében a szerződés létrejöttének megfelelő módon és eszköz által). A Felekre vonatkozó, a jogszabályból, illetőleg szerződéses előírásokból származó titoktartási, adatvédelmi kötelezettségek továbbra is fennmaradnak, illetőleg a Többes Ügynök a törvényi kötelezettségeinek továbbra is eleget tesz az Ügyfél irányában.

   

  VII. Tájékoztatási kötelezettség, Egyebek

   

   

  7.1. A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles a pénzügyi szolgáltatását igénybe venni szándékozó Fogyasztó részére írásban vagy más Tartós adathordozón igazolható módon egyértelmű tájékoztatást adni:

   

  • a cég nevéről, székhelyéről, levelezési címéről, felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
  • a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,
  •  arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért a fogyasztó felé ki áll helyt,
  • arról, hogy többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el a pénzügyi intézmény vagy a pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével,
  • arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,
  • arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el,
  • többes ügynökként arról, hogy a megbízó pénzügyi intézménytől kap-e közvetítői díjat, és
  • ga) ha ismert, annak összegéről,
  • gb) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,
  • adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről, valamint
  • arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.

  7.2. A Többes Ügynök a hitelszerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményről és információról, mely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet és amelyek alapján az Ügyfél felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeknek és a pénzügyi teljesítőképességének.

  7.3. A Többes Ügynök a Fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól a Fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke. A Többes Ügynök köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy jogosult az előzőek szerinti tájékoztatást kérni.

  7.4.  A Többes Ügynök köteles a Fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló a 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén a tájékoztatást megelőzően szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást adni az MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről.

   

  VIII. A Többes Ügynök kereskedelmi kommunikációjára vonatkozó szabályok

  8.1 A Többes Ügynök a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során köteles kerülni minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a Fogyasztóban. A kereskedelmi kommunikáció során az információnak könnyen olvashatónak vagy jól hallhatónak kell lennie. A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben meg kell adni.

  8.2. Ha a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – vonatkozó számadatot megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következő adatokat is:

  a) a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),

  b) a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,

  c) a hitel teljes összege,

  d) a hitel futamideje,

  e) a teljes hiteldíj mutató,

  f) termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint

  g) a Fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészlet összege.

  8.3. A kereskedelmi kommunikációban alkalmazott reprezentatív példát a tájékoztatásban is következetesen alkalmazni kell.

  8.4. Ha a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás ellenszolgáltatása nem ismert, a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kötelezettségét is jelezni kell egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes hiteldíj mutatóval együtt.

  A hitelközvetítő a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban köteles feltüntetni, hogy kinek a képviseletében jár el.

   

  A Többes Ügynök hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatási kötelezettsége

   

  8.5. A Többes Ügynök a hitelszerződés megkötését megelőzően a Fogyasztó részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a Fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során a hitelező és adott esetben a hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a Fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.

  A felvilágosításnak mindenekelőtt ki kell terjednie az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire, a Fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.

   

  A felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell nyújtani, hogy az a Fogyasztó számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is.

   

  A felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

   

  Ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, a felvilágosításnak ki kell terjednie

  1. a) arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint
  2. b) az egyes szerződések felmondásának körülményeire is.

   

  8.6. A Többes Ügynök hitel termékekkel kapcsolatos lényeges feltételekről tájékoztatja az Ügyfelet a jogszabályi előírások szerint és a jelen Üzletszabályzat mellékleteiben szereplő formanyomtatvány(ok) alkalmazásával. A Többes Ügynök a fentieken kívül, az Fhtv., az 56/2014 (XII.31.) NGM rendelet, az 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet valamint a Hpt. alapján előírt tájékoztatásokat megadni az Ügyfélnek.

  Az 56/2014. NGM rendelet 4. § (29 bekezdésének megfelelően a Többes Ügynök a Fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén az 56/2014. NGM rendelet 4. § (1) bekezdésének megfelelő – az igényelhető hitel lehetséges összegére, a kamatozás módjára (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített), a kamat módosításának lehetőségére, a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóra, a törlesztőrészletek összegére és a törlesztés gyakoriságára, valamint a hitel választható futamidejére vonatkozó – tájékoztatást megelőzően szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet irányadó főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat számításának módjáról, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett vagy gépjármű vásárlására nyújtandó hitelnél a kitettség értékére vonatkozó előírásról.

  8.7. Az Ügyfél köteles a Többes Ügynök által megjelölt, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat a Többes Ügynök által meghatározott időpontig a Többes Ügynök rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél felelős az általa átadott információk és adatok pontosságáért, helytállóságáért és a valóságnak megfelelőségért. Az Ügyfél felelős továbbá az általa bemutatott, illetve a Többes Ügynök rendelkezésére bocsátott dokumentumok valódiságáért.

  A hitelképesség vizsgálata a hitelező által

  8.8.   A hitelező a Fogyasztó hitelképességét a rendelkezésére álló információk alapján értékeli és kizárólag abban az esetben tesz ajánlatot a Fogyasztónak hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy a Fogyasztó képes a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. A hitelképesség vizsgálatának részletes szabályait jogszabály állapítja meg.

   

  IX. Kapcsolattartás és együttműködés, képviseleti jog, értesítés és kézhezvétel szabályai

  9.1. A Többes Ügynök az alábbi módok bármelyikén kapcsolatot tarthat, illetve kapcsolatba kerülhet az Ügyféllel: e-mail, telefon, hirdetés, ajánlás, hivatalos internetes oldal (www.instacash.hu), személyesen, auditált elektronikus hírközlő eszköz, KIR

  9.2. A Többes Ügynök és az Ügyfél a Közvetítői szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködni kötelesek. A felek kötelesek a szerződésekhez kapcsolódó tényekről és körülményekről egymást késedelem nélkül tájékoztatni, felhívni egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra.

  9.3. Személyes ügyféltalálkozással járó közvetítői tevékenység esetén a Többes Ügynök jogosult, illetve köteles meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, valamint az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározottak szerint. Az ügyfél-átvilágítás során a Többes Ügynök köteles megkövetelni a törvényben meghatározott adatokat igazoló okiratok (okmányok) bemutatását (magyar állampolgár esetén: személyi igazolvány, lakcímkártya; külföldi állampolgár esetén: útlevél, illetve más személyi azonosító igazolvány, érvényes tartózkodási jogot igazoló más okmány). Jogi személyek esetén a következő, 30 napnál nem régebbi dokumentumok bemutatását/benyújtását követeli meg: cégkivonat, társasági szerződés/alapító okirat, aláírási címpéldány.

  9.4. A Többes Ügynök által küldött értesítés, kérés, dokumentum attól az időponttól tekintendő kézbesítettnek, amikor a Többes Ügynök az Ügyfél részére az értesítést elküldte vagy személyes ügyféltalálkozáson alapuló közvetítő tevékenység esetén személyesen átadta és az átvételt az Ügyfél az átadott dokumentumra vezetett aláírásával vagy külön nyilatkozatban visszaigazolta. Elektronikus úton, e-mailen keresztül megküldött értesítés, dokumentum kézbesítettnek tekintendő, amennyiben a Többes Ügynök központi számítógéprendszere az e-mailt elküldte. Ellenkező bizonyítás hiányában az elküldés központi számítógéprendszeren regisztrált időpontja, illetőleg visszaigazolás esetén a visszaigazoláson feltüntetett időpont tekinthető a kézbesítés időpontjának is, azzal, hogy munkaszüneti napon küldött e-mail a legközelebbi munkanapon tekintendő kézbesítettnek.

  9.5. A Többes Ügynök az Ügyfélnek szóló értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, melyet az Ügyfél megadott részére, ennek hiányában az Ügyfél által a Többes Ügynök tudomására hozott legutolsó címére (székhelyére). Az Ügyfél által hibásan közölt cím miatti téves postázásból származó károk és költségek az Ügyfelet terhelik, megfizetésük azonnal esedékes. Amennyiben a Többes Ügynök rendelkezésére egyáltalán semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából eredő felelősség nem terheli.

  9.6. A Többes Ügynök az Ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Bármely levél, melyet a Többes Ügynök az Ügyfél által megadott címre küldött, kézbesítettnek tekintendő, ha a posta számára a kézbesítéshez általában szükséges idő eltelt. Szokásos postai időnek bármely belföldi küldemény feladását követő ötödik munkanap tekintendő. A feladás megtörténtének időpontjaként a feladóvevényen feltüntetett időpont tekintendő.

   

  X. Felelősségi szabályok

  10.1. A Többes Ügynök a többes ügynöki tevékenysége során okozott kárért maga felel.

  10.2. A Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítésével kapcsolatos tevékenysége során mindenkor a Hpt. többes ügynökre vonatkozó szabályai szerint jár el, felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal. A Többes Ügynök jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásáért felelős. A Többes Ügynök szakmai tevékenysége során okozott károkért a jelen Üzletszabályzatban megjelölt felelősségbiztosítója áll helyt.

  10.3. A Többes Ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért. A Többes Ügynök tájékoztatása nem helyettesíti a Megbízók által, legkésőbb a szerződéskötés előtt adandó és a mindenkor hatályos jogszabályok által aláírt tájékoztatást, amely vonatkozásában kizárólag a Megbízók tartoznak felelősséggel.

  10.4. A Többes Ügynök nem felel a vis maior (elháríthatatlan okból), a jogszabályból vagy hatósági rendelkezésből, vagy a Többes Ügynök működésének harmadik személy általi megzavarásából eredő Ügyfelet ért károkért.

  10.5. A Többes Ügynök nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a közvetített ügylet kapcsán használt jogi, pénzügyi és egyéb speciális szakismeretet igénylő szakkifejezéseket a Többes Ügynök által a részére adott felvilágosítás ellenére nem megfelelően értelmezte, értette.

  10.6. A Többes Ügynök jogosult Közvetítői alvállalkozó igénybevételére. Amennyiben a Többes Ügynök a Közvetítői szerződés teljesítéséhez Közvetítői alvállalkozót vesz igénybe, a Többes Ügynök a közvetítői alvállalkozó eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Amennyiben a Közvetítői alvállalkozó felelősségét jogszabály, vagy üzletszabályzat korlátozza, a Többes Ügynök felelőssége a közvetítői alvállalkozó felelősségéhez igazodik.

  10.7. A Többes Ügynök nem szavatolja a hitelkérelem Ügyfél javára történő pozitív elbírálást, illetőleg a hitelkérelem alapján igényelt hitel (kölcsön) tényleges nyújtását, folyósítását. A mindenkori hiteligénylést a pénzügyi intézmény bonitás vizsgálat alá veti. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a pénzügyi intézménynek jogában áll az Ügyfelet elutasítani, és ezt nem megindokolni. Ebben az esetben a Többes Ügynök semminemű felelősség nem terheli.

  10.8. Az egyes hiteltermékek bírálatát követően előfordulhat, hogy hiánypótlásként további dokumentumokat kér a pénzügyi intézmény. A Többes Ügynök kijelenti, hogy felelősség nem terheli a Megbízók által esetlegesen pótlólag bekért – a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok, bizonylatok – az Ügyfél részéről történt késedelmes teljesítésért, az ebből adódó időbeni eltolódásért, valamint ennek következményéből származóan az Ügyfelet ért károkért, és az erre visszavezethető esetleges elutasításért, továbbá az indokolt ügyintézési határidő alatti árfolyam különbözetből eredő károkért.

  10.9. A Többes Ügynök által közzétett reklám nem minősül nyilvános ajánlattételnek és a benne lévő tájékoztatás nem teljeskörű.

  10.10. Értesítés esetén, amennyiben a Többes Ügynök rendelkezésére semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából eredő felelősség nem terheli.

   

  A pénzügyi intézmény felelőssége

  10.11. A Többes Ügynököt megbízó Pénzügyi intézmény felel azért, hogy

  i) a Többes Ügynökkel kötött megbízási szerződés pontosan, egyértelműen meghatározza a Többes Ügynök által ellátandó feladatokat, az Ügyfél tájékoztatására vonatkozó követelményeket,

  ii) minden, a Többes Ügynökkel kötött megbízási szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információt a Többes Ügynök rendelkezésére bocsát.

  Ügyfél felelőssége, kötelezettsége

  10.12. Az Ügyfél köteles a Többes Ügynök által megjelölt, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat a Többes Ügynök által meghatározott időpontig a Többes Ügynök rendelkezésére bocsátani.

  10.13. Az Ügyfél felelős az általa átadott információk és adatok pontosságáért, helytállóságáért és a valóságnak megfelelőségéért.

  10.14. Az Ügyfél felelős továbbá az általa bemutatott, illetve a Többes Ügynök rendelkezésére bocsátott dokumentumok valódiságáért.

  10.15. Az Ügyfél késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelően tájékoztatni a Többes Ügynököt annak közvetítői tevékenysége szempontjából jelentős körülményekről, tényekről és adatokról, különösen, de nem kizárólagosan az Ügyfél azonosításához szükséges adatokról, illetve azok változásáról. Ezen tájékoztatás elmaradásából, késedelméből, valamint a hibás, félreérthető, illetve félrevezető tájékoztatás adásából származó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik, azokért a Többes Ügynök nem felel.

  10.16. Az Ügyfél felel a Pénzügyi Intézmény részére elbírálás céljára az adott Pénzügyi Intézmény és az Ügyfél között megkötendő pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó, a Pénzügyi intézmény által megkövetelt és az ügylet elbírálásához elengedhetetlen adatlap és dokumentáció, okmányok, másolatok és egyéb nyilatkozatok teljességéért, azok tartalmának valódiságáért, valamint helyességéért és időbeni rendelkezésre bocsátásáért.

  10.17. A Többes Ügynök nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az előző bekezdésben felsoroltakat az Ügyfél hiányosan vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vagy késedelmesen adja át, illetve közli a Pénzügyi intézményhez történő továbbításra.

   

  XI. Banktitok és üzleti titok

  11.1. A Többes Ügynök köteles a pénzügyi szolgáltatási szerződéssel összefüggésben tudomására jutott valamennyi banktitoknak minősülő adatot és információt megőrizni, illetőleg azokat kizárólag a Hpt. banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően adhatja ki harmadik személynek. A Többes Ügynök a közvetítői tevékenysége során tudomására jutó banktitoknak, illetve üzleti titoknak minősülő adatokat a Hpt. VII. fejezetében foglaltak szerint köteles kezelni. A Többes Ügynök csak az Ügyfél megfelelő azonosítását követően ad tájékoztatást a közvetített szerződéssel kapcsolatos, banktitoknak minősülő információkról.

  11.2. Az Ügyfél köteles a Többes Ügynökről tudomására jutott üzleti titkokat bizalmasan kezelni. Üzleti titok – minden olyan, a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenységéhez kapcsolódó – tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Többes Ügynöknek méltányolható érdeke fűződik. A Többes Ügynök felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az üzleti titok megsértése polgári jogi, illetve büntetőjogi következményekkel járhat.

  XII. Panaszkezelés

  12.1. Panasz esetén a Többes Ügynök a Társaság honlapján (a www.instacash.hu oldalon) megtalálható, és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében (cím: 1163 Budapest, Veres Péter út 63.) kifüggesztett Panaszkezelési szabályzatban rögzítettek szerint jár el.

  12.2. Többes Ügynök a mindenkor hatályos Panaszkezelési szabályzatát a Társaság honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben is elérhetővé teszi.

  XIII. Adatvédelem, adatkezelés, ügyfélszerződés nyilvántartás, egyebek

  13.1. A Többes Ügynök, mint adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  13.2. A Többes Ügynök, Közvetítői Alvállalkozó az általa nyújtott szolgáltatás jellegére való tekintettel, az Ügyfél hozzájárulása alapján jogosult a személyes adatok továbbítására a vele szerződéses kapcsolatban álló Pénzügyi Intézmény(ek) felé. A Pénzügyi Intézmény pontos kiválasztása az Ügyfél által történik az előkalkuláció folyamata során. A Többes Ügynök, Közvetítői Alvállalkozó a személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át, kizárólag az ügyfél részére átadott és általa elfogadott adatkezelési tájékoztatóban nevesített adatfeldolgozók és adatkezelők részére. A Megbízók részére átadott adatok további kezelésére a Pénzügyi Intézményekre vonatkozó jogszabályok irányadóak.

  13.3. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján történik. A személyes adatok kezeléséről bármikor tájékoztatás kérhető a Többes Ügynöktől a következő elérhetőségeken:

   

  InstaCash ügyfélszolgálat
  E-mail: info@instacash.hu
  Cím: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 22., fsz. 2.
  Telefonszám: +36 (20) 440 489

  A személyes adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve ugyanitt van lehetőség a személyes adatok kezelése ellen kifogást emelni.

   

  Az Ügyfél tudomással rendelkezik arról, hogy a 2011. évi CXII. törvény alapján kérelmezheti a Többes Ügynöknél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Ügyfél kérelmére a Többes Ügynök tájékoztatást ad az Ügyfél általa kezelt (vagy az esetlegesen rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott) adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha (1) a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a Többes Ügynökre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Többes Ügynök, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (2) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; (3) egyéb, törvényben meghatározott esetekben. Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén a Többes Ügynök, illetőleg az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

  13.4. A marketing célú üzenetek, hírlevelek küldése a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik, az Ügyfél kifejezett hozzájárulása alapján, az általa megadott elérhetőségekre (telefonszám, e-mail cím, postai cím). Az Ügyfél a marketing célú üzenetek küldésére adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja a 13.3. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

  13.5. Tekintettel arra, hogy a Többes Ügynök a Hpt. 69. § (5) bekezdés alapján az Ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni, ezért az Ügyfél hozzájárul, hogy az alábbi adatokat a Többes Ügynök legalább három évig tárolja: közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.

  13.6. A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezéseit, valamint a Megbízók Üzletszabályzatai és ÁSZF-jeit kell megfelelően alkalmazni.

  13.7. A Felek között bármilyen felmerülő vita esetén a Felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés rendezés érdekében. Abban az esetben, ha a Felek nem tudnak írásos megegyezésre jutni, és az Ügyfél nem minősül fogyasztónak a magyar jogszabályok szerint, Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

  XIV. Általános Szerződési Feltételek

   

  14.1. Üzemeltető cég: InstaCash Kft. (továbbiakban: Üzemeltető)

  Székhely: 1163 Budapest, Borotvás u. 2. 4. em. 9.

  Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-328893

  Adószám: 26500469-2-42

  14.2. Az Üzemeltető lehetővé teszi a www.instacash.hu portál (a továbbiakban: Honlap) látogatói ( a továbbiakban: Látogatók) számára az általa kifejlesztett, banki termékek összehasonlítására alkalmas kalkulátornak (a továbbiakban: Kalkulátor) az ügyfelek részére történő díjmentes használatát. A Kalkulátorban tárolt adatok az egyes pénzügyi intézmények hivatalos üzletszabályzataiból, kondíciós listáiból, hirdetményeiből, illetve egyéb publikus adataiból származnak. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon és a Kalkulátorban tárolt adatok rendszeresen frissítésre kerüljenek. Tekintettel arra, hogy nem az összes pénzügyi intézmény tesz közzé teljes körű, illetőleg naprakész adatokat, ezért az Üzemeltető nem tud kötelezettséget vállalni arra, hogy az összes Magyarországon működő pénzügyi intézmény valamennyi elérhető konstrukcióját naprakész adatokkal nyilvántartsa, ezért az esetleges pontatlanságokból származó hibás tájékoztatás miatt felelősséget vállalni nem tud.

  14.3. Üzemeltető által a Honlapon és a Kalkulátoron keresztül nyújtott szolgáltatások a pénzügyi szolgáltatások iránt érdeklődő, fogyasztónak minősülő természetes személyek (Látogatók) tájékoztatását szolgálja és a hatékony tájékozódását igyekszik segíteni. Az Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Látogatót, hogy az általa a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások elsődlegesen a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) 3. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatások bemutatására és összehasonlítására szolgáló reklámszolgáltatásnak minősülnek, mindaddig, amíg a Látogató az Üzemeltető által – jelen Üzletszabályzat alapján – nyújtott közvetítői tevékenység igénybevételére irányuló szándékát határozottan és egyértelműen ki nem fejezi. Az Üzemeltető Honlapján és Kalkulátorán keresztül bárki tájékozódhat, nézelődhet, azonban a Honlapon elérhető szolgáltatások közül egyesek csak a Látogató megfelelő adatainak megadása után (Regisztráció) válnak elérhetővé.

  14.4. A Kalkulátorban az összehasonlító táblázatban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, szerződéskötési kötelezettséget egyik fél részére sem jelentenek (így különösen: az adott pénzügyi intézmény sem köteles kölcsön- vagy hitelnyújtásra, illetve szerződéskötésre). A pénzügyi intézmény az igénylés elutasítása esetén semmilyen felelősséget nem vállal az igénylés elutasításából adódó károk vonatkozásában. Ezen adatok (lista) nem helyettesítik az egyes pénzügyi intézmények képviselői által, az igényléshez kapcsolódó további szükséges adatok és információ birtokában adott személyes és írásbeli tájékoztatót.

  14.5. A Honlapon és a Kalkulátorban feltüntetett adatok, információk közlésekor, azok programozásakor, az abban tárolt adatok feltöltésekor az Üzemeltető a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, azonban esetleges technikai, rögzítési, illetve nyomdai hibák előfordulhatnak. Az esetleges technikai, adatrögzítési, valamint nyomdai hibákért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a partnerei által okozott esetleges károkkal kapcsolatosan is. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, amelyek a Honlap és a Kalkulátor használatából, vagy használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származhatnak.

  14.6. A minél egyszerűbb elérhetőség érdekében a Honlap tartalmazhat olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyeket az Üzemeltetőtől független, harmadik személyek üzemeltetnek. Az ilyen külső weboldalak böngészésére a jelen Általános Szerződési Feltételek fejezet hatálya nem terjed ki. Kizárólag a Látogató felelőssége, hogy a külső weboldalak meglátogatásakor az adott webhely használati feltételeit megismerje.

  14.7. A Honlap és a Kalkulátor tartalma, képi megjelenítése az Üzemeltető tulajdona. Az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Honlap és a Kalkulátor tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldal bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése vagy bármely egyéb módon történő felhasználása. A Honlap és a Kalkulátor tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A Honlappal és Kalkulátorral kapcsolatos valamennyi jog fenntartva.

  14.8. Az Üzemeltető – az ügyfél felhatalmazása alapján és az erre irányuló visszavonási kérelméig – az ügyfél által a Honlapon keresztül megadott e-mail címére jogosult eljuttatni hírleveleit.

  14.9. Jelen Általános Szerződési Feltételek fejezet (illetve az Üzletszabályzat, melynek az Általános Szerződési Feltételek a részét képezi) elfogadásával Látogató kijelenti, hogy a Honlapot és a Kalkulátort saját felelősségére használja, és magára nézve az általános szerződési feltételeket kötelezőnek ismeri el.

  Hatályos 2021. október 1-től

   

  Mellékletek:

  1. számú melléklet: a Többes Ügynök megbízói
  2. számú melléklet: Valamennyi pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőző általános tájékoztatás (53/2016. NGM rendelet szerint) – Minta
  3. számú melléklet: A fogyasztói hitelszerződések összehasonlítására vonatkozó általános tájékoztatás mintája (Fhtv. 1. sz. melléklete szerint)
  4. számú melléklet: A hitelszerződések és a pénzügyi lízingszerződések törlesztőrészletének változására vonatkozó melléklet (56/2014. NGM Rendelet 1. sz. melléklete szerint)

   

  Vedd fel velünk a kapcsolatot!

  Kérdésed van?

  Kérjük írd meg nekünk kérdéseidet, szakértő kollégánk pedig hamarosan felveszi veled a kapcsolatot! Ne felejtsd el megadni a telefonszámod és az email címedet is!

  1015, Budapest, Szabó Ilonka utca 22.
  +36 1 755 5147
  info@instacash.hu