Affiliate – Felhasználási feltételek

A jelen InstaCash Affiliate Szerződési Feltételek (a továbbiakban: IASZF), mint általános szerződési feltételek az InstaCash Kft. (székhely: 1163 Budapest, Borotvás utca 2. 4. em. 9.; adószám: 26500469-2-42; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-09-328893, képviseli: Antal Tomás ügyvezető ) által üzemeltetett affiliate program (a továbbiakban: affiliate program) feltételeit tartalmazza. Az affiliate program online felülete a https://instacash.hu (a továbbiakban: instacash.hu, Affiliate Portál).

1, Bevezető rendelkezések

  1. A jelen IASZF hatálya kiterjed minden olyan gazdálkodó szervezetre, amely a jelen IASZF elfogadásával, mint üzleti partner csatlakozik az Üzemeltető affiliate programjához; e szerződés alapján a Partner az instacash.hu regisztrált felhasználója. (a továbbiakban: Partner). A Partner kijelenti, hogy Magyarországon, vagy az EGT területén bejegyzett gazdálkodó szervezet. EGT területen kívül bejegyzett kereskedő esetén az Üzemeltető a kereskedővel kötött szerződéses rendelkezéseket alkalmazza.
  2. A Partner az affiliate programhoz való csatlakozásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen IASZF-et.
  3. A Partner elismeri, hogy a IASZF elfogadásával igénybe vételére a Partner és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
  4. Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen IASZF egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában ad tájékoztatást. A felhívást, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a IASZF módosításának elfogadását jelent

2. Az InstaCash Affiliate felhasználói fiók létrejötte, kezelése, megszűnése

  1. A Partner az Üzemeltető oldalán felhasználói fiókot nyit az instacash.hu oldalon, az ott meghatározott adattartalommal. A felhasználói fiók adatokkal (vezetéknév, keresztnév, corporation name, elektronikus levelezési cím, TAX number, website.) való feltöltését a Partner végzi el, illetve a Felhasználó kérésére és felelősségére azt az Üzemeltető is elvégezheti, a Partner által megadott, vagy hivatkozott adatok alapján. Az itt megadott adatokért a Partner felel. A Partner köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Partner által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Partner Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felhasználói fiókját előzetes értesítés nélkül felfüggeszteni, adott esetben a Partnert kizárni az affiliate programból.
  2. Az Üzemeltető fenntartja jogát a csatlakozni kívánó Partner weboldalának és szolgáltatásainak megítélésére, jelentkezésének indokolás nélküli elutasítására. Az Üzemeltető a jelentkezést elutasítja, ha a csatlakozni kívánó Partner weboldala többek között gyűlöletkeltő, erőszakra uszító, (fajra, nemre, vallási hovatartozásra, népcsoportra vagy szexuális másságra) vonatkozó negatív diszkriminációt tartalmaz, illegális tevékenységre szólít fel vagy azzal foglalkozó tartalmat hordoz illetve más módon a fennálló jogrendbe ütközik. Az Üzemeltető nem kívánja az InstaCash Affiliate-t kiterjeszteni politikai pártok, szervezetek weboldalára sem, így azok jelentkezését elutasítja.
  3. A bevizsgálás során a Felhasználó köteles az Üzemeltetővel együttműködni, részére minden, az Üzemeltető által kért tájékoztatást, adatot, dokumentumot megadni. A csatlakozni kívánó Partner jelentkezésével elismeri, hogy az Üzemeltető a jelen IASZF alapján jár el.
  4. A felhasználói fiók felépítését és szerkezetét az Üzemeltető határozza meg és jogosult azt a Partner értesítése mellett megváltoztatni.
  5. A Partner kezdeményezheti az általa előzőleg (a regisztráció során) megadott adatok módosítását. Ezek valódiságát az Üzemeltető ellenőrzi, és fenntartja a jogot az adatmódosítás elutasítására.
  6. A felhasználói fiók törlését a Partner bármikor kezdeményezheti; a felhasználói fiók törlésével a jelen IASZF-ben szabályozott jogviszony, külön értesítés nélkül megszűnik. A felhasználói fiók törlését az Üzemeltető hajtja végre, a fiók törlésére vonatkozó partneri kezdeményezés kézbesítésétől számított 48 órán belül (munkanapokon).
  7. Ha a Partner az instacash.hu használata során, vagy a jelen IASZF-be ütköző magatartást tanúsít, vagy tevékenysége az Üzemeltető megítélése szerint veszélyezteti az Üzemeltető gazdasági érdekeit, az Üzemeltető indokolás és előzetes értesítés nélkül jogosult a Partnert az InstaCash Affiliate-ből kizárni és az instacash.hu felhasználói fiókját megszüntetni.

3. Az InstaCash Affiliate tartalma

CPA alapú együttműködés

  1. Az együttműködés formája CPA (cost per action) alapú. A Partner weboldalának (a továbbiakban: Partneroldal) látogatói a partneroldalon található, az InstaCash Affiliate keretében meghatározott, az Üzemeltető által közzétett ajánlatra kattintást követően a Üzemeltető által üzemeltetett instacash.hu oldalon található banki ajánlatokra történő kattintásból képződik a jutalék összege.
  2. A Partneroldal a Partner által meghatározott helyen és néven érhető el- ezt az instacash.hu- n szükséges megadnia. A Partneroldalon a Partner megjelenési lehetőséget biztosít a Üzemeltető szerkesztett ajánlatainak. A megjelenéshez az Üzemeltető biztosítja a technikai feltételeket, a Partnernek feladata legenerálni a számára ideális hirdetésformátumokat. A Partneroldalon megjelenítésre kerülő, az Üzemeltetőtől származó ajánlatok, mint tartalom az Üzemeltető által meghatározott online felületre közvetetten mutat, vagyis kattintás után a partneroldal felhasználója az Üzemeltető által meghatározott instacash.hu weboldalra kerül átirányításra.
  3. Az együttműködés alapján a Partner személyes adatot nem ad át, a forgalom elszámolás és egyéb marketing célú mérése paraméterezett URL-ek alapján megy végbe
 • A Partner kötelezettségei:
 1. a Partneroldalon köteles folyamatosan az Üzemeltető ajánlatainak közzétételét és megjelenítését és az átkattintás alapján az átirányítást és ez alapján a forgalmat folyamatosan biztosítani,
 2. köteles az Üzemeltetővel folyamatosan együttműködni, minden érdemi kérdésre, fejleményre kiterjedően tájékoztatást adni;
 3. a Partner az IASZF elfogadásával kijelenti, hogy a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény alapján adóköteles tevékenységéből származó nettó árbevétele adóéven belül nem haladja meg a 0,5 milliárd forintot és erről nyilatkozatot is teszt az Üzemeltető felé.
 •  Az Üzemeltető kötelezettségei:
 1. Az Üzemeltető köteles ajánlatait rendszeresen frissíteni és az esetleges változtatásokról a Partner-t értesíteni
 2. CPA alapú elszámoláshoz szükséges adatok nyilvántartását biztosítani az instacash.hu affiliate rendszerében;
 3. vállalja a rögzített díjak megfizetését, valamint
 4. a jelen IASZF teljesítése körében köteles a Partnerrel folyamatosan együttműködni, minden érdemi kérdésre, fejleményre kiterjedően a Partnert tájékoztatni.

4. InstaCash Affiliate díjazási feltételek

 •  Díjazási feltételek
 1. A Partnert a jelen IASZF-ben rögzített CPA alapú együttműködésért díjazás illeti meg, hirdetési szolgáltatás jogcímen.
 2. A CPA alapú együttműködés általános díjait a Partner az instacash.hu InstaCash Affiliate oldalára belépve tekintheti meg.
 3. Az Üzemeltető a Partner részére egyedi, a jelen IASZF-ben szereplő általános díjazástól eltérő mértékű és felépítésű díjakat/díjstruktúrát állapíthat meg.
 • Díjak elszámolása
 1. A számlázható díjakat a Partner felhasználói fiókja tartalmazza.
 2. A Partner csak akkor tarthat igényt a felhasználói fiókban nyilvántartott díjak Üzemeltető általi kifizetésére, ha az az adott hónapban elérte a minimális összeget, mely bruttó 10 000 Ft. Amennyiben a tárgyhóban a nyilvántartott összeg nem éri el a minimális összeget az később, összevonva kerül kifizetésre, ha a nyilvántartott összesített összeg eléri a bruttó 10 000 Ft-ot.
 3. A Partner számla kiállítására köteles, mely történhet elektronikus úton is. Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy az elszámolás alapján 90 napon túl kiszámlázott díjakról kiállított számlát visszautasítsa. A díj megfizetésének módja: átutalás, a Partner számláján megjelölt bankszámlájára, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. Elektronikus számla esetén a kézhezvétel napja a számla info@instacash.hu e-mail címre történő beérkezését követő munkanap. Papír alapú számla esetén a kézhezvétel napja az Üzemeltető általi iktatás napja.
 4. Késedelmes fizetés esetén a Partnert a számla kiállításakor irányadó jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg.

5. InstaCash Affiliate bizalmassága

  1. Az InstaCash Affiliate együttműködésben folytatott tevékenység teljes körűen bizalmas, ide nem értve ezen IASZF feltételeit.
  2. InstaCash Affiliate együttműködés során, valamint azt megelőzően – akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon – átadott, nyilvántartott műszaki, jogi, üzleti információ, tény, adat, dokumentum – ideértve de nem csak erre korlátozva: know-how, eljárások, adatrendszerekre vonatkozó információk, számítógépes programok – bizalmasan információnak tekintendőek. E bizalmas információk harmadik személynek ki nem adhatók, nyilvánosságra nem hozhatók, nem másolhatóak, nem reprodukálhatók, kivéve, ha ahhoz az átadó fél előzetesen, írásban hozzájárult.
  3. A Partner és az Üzemeltető a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, megbízottaik, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók magatartásáért – ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget is – úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el. A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül marad fenn.

6. InstaCash Affiliate részvétel megszűnése

  1. A Partner instacash.hu-n való regisztrációjának InstaCash Kft. általi jóváhagyásával határozatlan időre köt szerződést az InstaCash Affiliate részvételére.
  2. A Üzemeltető, bármikor és indokolás nélkül jogosult a Partnert a InstaCash Affiliate-ből kizárni, egyben a szerződést megszüntetni, ha
   1. a Partner az Üzemeltető megítélése szerint a jelen IASZF rendelkezéseinek bármelyikét megsérti,
   2. megítélése szerint a Partner az InstaCash Affiliate keretében felszámítható összegek, díjak alapjául szolgáló eseményeket manipulálja, vagy visszaélést követ el, vagy
   3. a Partner részvétele az InstaCash Affiliate-ben és így e szerződés további hatályban maradása az Üzemeltető számára gazdaságilag nem indokolt,
   4. a Partner ellen csőd, illetve felszámolási eljárás megindítását rendelik el, vagy elhatározza végelszámolását, amelyről 10 napon belül értesíteni köteles az Üzemeltetőt.
  3. A fenti a) és b) pontok esetén a Partner a felhasználói fiókjában a kizárás pillanatában nyilvántartott összegekre nem jogosult, ezen összegeket nem számíthatja fel.
  4. Amennyiben az InstaCash Kft. a kizárást a fenti c) és d) pont alapján tesz meg, a Partner felhasználói fiókját az Üzemeltető lezárja; a lezárás pillanatában nyilvántartott összegeket a díjak elszámolására irányadó feltételek mellett számíthatja fel, azzal, hogy 10.000 Ft alatti összeg is elszámolható.
  5. Az InstaCash Affiliate-ből való kizárást, kilépést követően a Partner köteles minden az InstaCash Affiliate részvétel során keletkezett szellemi alkotást eltávolítani.

7. Felelősségi rendelkezések

  1. Partner szavatolja, hogy a jelen IASZF-ben foglaltak teljesítése nem jelenti más, harmadik személlyel kötött szerződés megszegését, és az InstaCash Affiliate-be való belépésekor nincs tudomása olyan adatról, amely szerint a InstaCash Affiliate-be való belépése és a jelen IASZF feltételeinek teljesítése más harmadik személyek jogait sértené.
  2. Partner szavatolja, hogy a közzététel céljából átadott kreatív anyagának tartalma megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, annak közzététele harmadik személyek jogait nem sérti.
  3. Akár a Partner, akár az Üzemeltető tudomására jut, hogy az InstaCash Affiliate keretében közzétett tartalom jogsértő, a közzétételt megtagadható, vagy felfüggeszthető.
  4. Az InstaCash Affiliate üzemeltetése során bekövetkezett adatvesztésért, különösen az instacash.hu rendszerben tárolt adatokért az InstaCash Kft. nem felel.
  5. Bármely engedély hiánya, vagy tevékenységének megsértéséből eredő minden jogkövetkezmény kizárólag a Partnert terheli.

8. Vegyes rendelkezések

  1. Az InstaCash és a Partner közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.
  2. A Felek megállapítják, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.
  3. Vitás kérdések esetén a Felek törekednek a bírósági eljáráson kívüli rendezésére. Amennyiben az egyeztetés nem vezetne eredményre, a vita eldöntésére a Felek kikötik az InstaCash Kft. mindenkori székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

9. Kapcsolattartás

A nyilatkozatokat írásban kell megtenni. Írásban tett nyilatkozatnak számít jelen IASZF szerint e-mail útján elküldött értesítés. Az e-mailen küldött értesítések átvétele időpontjának a feladásuk napját követő munkanapot kell tekinteni. A Partner az instacash.hu-n történő regisztrációt követően megjelöli a kapcsolattartó személyt. Az InstaCash Kft.-vel való kapcsolattartásra a jelen IASZF-ben megjelölt e-mail címek szolgálnak, illetve az instacash.hu kapcsolat menüpontja.

10. InstaCash Affiliate használatára vonatkozó rendelkezések

  1. Az instacash.hu az InstaCash Kft. szellemi terméke, egyben licencének kizárólagos tulajdonosa.
  2. Az instacash.hu, mint az InstaCash Affiliate tájékoztató és adminisztrációs felülete rendeltetésének megfelelően használható fel. A Partner elismeri, hogy az instacash.hu regisztrációhoz kötött, a belépési adatok, úgymint e-mail cím, jelszó biztonságáért egyedül a Partner felel.
  3. Az instacash.hu használata során megadott személyes adatok az Üzemeltetővel ügyfélkapcsolatban álló gazdálkodó szervezet képviseletében megadott adatnak tekintendőek.
  4. Az instacash.hu oldalon lévő valamennyi tartalom jog által védett! Az instacash.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!