Affiliate – Adatkezelési szabályzat

Az InstaCash Kft. (székhely: 1163 Budapest, Borotvás utca 2. 4. em. 9.; adószám: 26500469-2-42; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, 01-09-328893, képviseli: Antal Tomás ügyvezető ), mint SZOLGÁLTATÓ az instacash.hu honlap affiliate partnerként regisztrált felhasználóiról (médiatulajdonosok) tudomására jutó adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat az alábbiak szerint határozza meg:

  1. Az adatkezelés célja

1.1. A SZOLGÁLTATÓ az instacash.hu weboldalon elérhető hirdetés-közvetítő rendszer, az InstaCash Affiliate Rendszer működtetője, melynek célja, hogy a médiatulajdonos felhasználói részére biztosítsa az online hirdetési felületek használhatóságát statikus és banner hirdetések közzététele által, másrészt a végrehajtott interakciókat jellemzően statisztikai adatgyűjtésre használja.

1.2. A Szolgáltató az InstaCash Affiliate Rendszer felhasználójára vonatkozó vagy vele összefüggésbe hozható adatot bizalmasan, rendeltetésének megfelelően kezeli, és azokat illetéktelen személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, csak a jelen szabályzatban részletezett célból és módon használja fel.

1.3. Az adatkezelés célja az InstaCash Affiliate rendszer működtetése, az 1. pontban részletezett szolgáltatás nyújtása, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéses rendelkezésekben a SZOLGÁLTATÓ által vállalt kötelezettségek teljesítése, illetve a SZOLGÁLTATÓ-t megillető jövök érvényesítése.

1.4. SZOLGÁLTATÓ kijelenti, hogy a hirdetéssel kapcsolatos interakciókról rögzített naplóadatok anonimizált adatok, nem alkalmasak egyes felhasználók, látogatók azonosítására, illetve arra, hogy azokból egyéb, személyes adatnak minősülő következtetéseket lehessen levonni.

1.5. A jelen adatkezelési szabályzatban használt fogalmakra az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Adatvédelmi törvény) által szabályozott fogalmakat kell érteni.

  1. Az adatkezelő személye

2.1. Az Adatvédelmi törvény 3. § 9. pontja szerinti további adatkezelő a SZOLGÁLTATÓ mellett:

Tárhely Adatkezelő neve: UpCloud Ltd

Tárhely Adatkezelő címe: Eteläranta 12 6th floor Helsinki, 00130 Finland

Adatvédelmi nyílvántartási azonosító: 2431560-5

  1. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az adatkezelés jogalapja a felhasználónak a regisztráció során kinyílvánított, az Adatvédelmi törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beleegyezése. Az instacash.hu honlapon történő regisztráció a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemnek minősül. A SZOLGÁLTATÓ-val történő szerződéskötésnek és a szolgáltatás nyújtásának technikai előfeltétele, hogy felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa közölt adatot SZOLGÁLTATÓ a szolgáltatás teljesítéséhez kezelje. Amennyiben a regisztráció nem történik meg, a honlap látogatója által a regisztrációs űrlap kitöltésével esetlegesen megadott adatok nem kerülnek rögzítésre. SZOLGÁLTATÓ a felhasználó által a regisztrációs űrlap kitöltésével rendelkezésre bocsátott adatokat elektronikus úton rögzíti és tárolja.

3.2. A felek közötti jogviszony hatályban léte alatt SZOLGÁLTATÓ a szolgáltatással kapcsolatos adókötelezettségek teljesítése érdekében kötelező adatkezelést is végez.

3.3. A felhasználó jogosult a regisztráció keretében kinyilvánított hozzájárulását bármikor, indokolás nékül visszavonni. Felhasználó jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy az adatkezelésre vonatkozó felhatalmazás visszavonása a szolgáltatás nyújtását ellehetetleníti, ezért a visszavonást SZOLGÁLTATÓ a közöttük fennálló jogviszony felhasználói megszüntetéseként értékeli. 3.4. Felhasználó jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy őt SZOLGÁLTATÓ elektronikus úton, közvetlen megkeresés módszerével a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos további lehetőségekről, újdonságokról tájékoztassa. Felhasználó jogosult jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül, szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatával visszavonni. A hozzájárulás visszavonása a szolgáltatás nyújtását nem lehetetleníti el, SZOLGÁLTATÓ azt nem tekinti a felek közötti jogviszony felhasználói megszüntetésének.

  1. A kezelt adatok köre

4.1. SZOLGÁLTATÓ azokat a felhasználóval kapcsolatba hozható adatokat kezeli, melyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Ennek megfelelően valamennyi felhasználó esetében a regisztrációkor – a szerződéses jogviszony létrehozása érdekében – a következő adatokat rögzíti (kötelezően megadandó általános adatok): vezetéknév, keresztnév, corporation name, elektronikus levelezési cím, TAX number, website.

4.2. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a felhasználó által megadott adatok pontosak legyenek, a valóságnak megfeleljenek, valamint a közhiteles nyilvántarásokban szereplő adatokkal mindenkor megegyezzenek.

4.3. A SZOLGÁLTATÓ a felhasználó részére a szolgáltatás egyéni igénybevételét biztosító, jelszóval védett felületet, ún. virtuális adattárat (továbbiakban: profil) hoz létre és tart fenn a szerződés hatályban léte alatt. SZOLGÁLTATÓ minden lényeges körülményről a személyes profil keretében tájékoztatja a felhasználót, így a felhasználó által megadott valamennyi adatról és a szolgáltatás teljesítésével, az elszámolással kapcsolatos információkról. Ezáltal a felhasználó számára a SZOLGÁLTATÓ által kezelt adatainak teljes köre bármikor, korlátozástól mentesen hozzáférhető. A felhasználó az általa megadott valamennyi adatot jogosult bármikor egyoldalúan megváltoztatni a profil felületen tárolt információk megfelelő módosításával.

  1. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az adatkezelés a regisztráció (profil létrehozása) időpontjában kezdődik és a szolgáltatás nyújtásához szükséges ideig tart. A felek közötti jogviszony megszűnését követően SZOLGÁLTATÓ a személyes felhasználói profilt helyrehozhatatlanul megsemmisíti. A SZOLGÁLTATÓ által tárolt felhasználói adatok közül a jogviszony megszűnését követően SZOLGÁLTATÓ a legitim üzleti vagy jogszabályban előírt célhoz szükséges adatkört kezeli. Ennek megfelelően különösen, de nem kizárólagosan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján köteles megőrizni a gazdasági eseményeket alátámasztó bizonylatokat, továbbá a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján megőrzi az elévülési idő lejáratáig a szerződés megkötésével, teljesítésével, megszűnésével kapcsolatos adatokat.

  1. Adatbiztonság

6.1. SZOLGÁLTATÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére álló adatok veszélyektől (természeti csapás, technikai rendszer meghibásodása, emberi mulasztás stb.) megóvása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz.

6.2. SZOLGÁLTATÓ biztosítja, hogy a rendelkezésére álló felhasználói adatokhoz csak azon alkalmazottai férjenek hozzá, akiknek ezekre az adatokra munkaköri feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükségük van, továbbá azt, hogy az adatvédelmi rendelkezéseket ezen alkalmazottak betartsák.

  1. Adattovábbítás

7.1. SZOLGÁLTATÓ bizalmasan kezel minden olyan rendelkezésére álló tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely a felhasználó személyére, adataira, üzleti tevékenységére, valamint a szolgáltatással kapcsolatos szerződéseire vonatkozik. A felhasználó adatait SZOLGÁLTATÓ nyilvánosan nem teszi közzé, más illetéktelen személlyel nem osztja meg, csak a jelen szabályzatban vagy jogszabályban rögzített esetben (hatósági, vagy bírósági megkeresésre, jogszabály által előírt kötelezettségének teljesítése céljából) vagy a felhasználó hozzájárulásával továbbítja harmadik személy számára.

7.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy SZOLGÁLTATÓ-nak jogában áll felhasználóra, mint szerződéses partnerére referenciaként hivatkozni a szolgáltatás népszerűsítésére irányuló dokumentumokban.

  1. A felhasználó jogai és érvényesítésük

8.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A felhasználó kérheti SZOLGÁLTATÓ–tól tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, mely jog magában foglaja a kapcsolódó iratok megismerésének jogát is. A felhasználó kérelmére a SZOLGÁLTATÓ legfeljebb 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges adattovábbításról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Felhasználó jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a tájékoztatáshoz való jog korlátját jelenti SZOLGÁLTATÓ más személy adatainak védelmére, megőrzésére vonatkozó kötelezettsége. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a felhasználó a kérelem elintézésével felmerült költségek megtérítésére köteles. A felhasználó tájékoztatását a SZOLGÁLTATÓ jogszabályban meghatározott esetben megtagadhatja, ezt írásban közli a felhasználóval. A felvilágosítás megtagadása esetén felhasználónak a 8.5. pont szerinti jogorvoslatokra van lehetősége.

8.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

A felhasználó kérheti adatainak helyesbítését, ha az adat a valóságnak nem felel meg. Amennyiben a valóságnak megfelelő adat SZOLGÁLTATÓ rendelkezésére áll, hivatalból, illetve bárki kezdeményezésére jogosult helyesbíteni. Ha SZOLGÁLTATÓ a felhasználó helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli a helyesbítés elutasításának ténybeli és jogi indokait. Elutasítása esetén felhasználónak a 8.5. pont szerinti jogorvoslatokra van lehetősége.

8.3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

A felhasználó kérheti adatainak törlését vagy zárolását, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; illetve az Adatvédelmi törvényben vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetben. Felhasználó jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a törléshez való jog korlátja SZOLGÁLTATÓ jogszabályban, meghatározott adatmegőrzési kötelezettsége. SZOLGÁLTATÓ zárolja az érintett adatot, amennyiben a felhasználó ezt kéri, vagy ha a törlésre jogszabályi előírás folytán vagy egyéb okból nem jogosult. Ha SZOLGÁLTATÓ a zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasításának ténybeli és jogi indokait. Elutasítás esetén felhasználónak a 8.5. pont szerinti jogorvoslatokra van lehetősége.

8.4. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

A felhasználó tiltakozhat adatának kezelése ellen, ha a kezelés vagy továbbítás kizárólag SZOLGÁLTATÓ–ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha az adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. Felhasználó jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a tiltakozáshoz való jog korlátja a jogszabályban előírt kötelező adatkezelés. SZOLGÁLTATÓ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Felhasználó a döntéssel nem ért egyet, illetve ha SZOLGÁLTATÓ a határidőt elmulasztja, 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

8.5. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

SZOLGÁLTATÓ elkötelezett amellett, hogy minden formális írásos kérelmet vagy bármely adatkezeléssel kapcsolatos panaszt közvetlenül a felhasználójával együtt oldjon meg. Ennek sikertelensége esetén vállalja, hogy együttműködik az illetékes hatósággal vagy bírósággal. A felhasználó a jogainak megsértése esetén a SZOLGÁLTATÓ -val szemben bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az az érintett lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg, vagy a felhasználó választása szerint a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834., Telefon: +36 (1) 391-1400) bárki bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet, ha a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri vagy annak veszélye fenyeget.

  1. Az adatkezelési szabályzat hatálya

9.1. Jelen adatkezelési szabályzat rendelkezései [2019. április 15.] napon lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek. Jelen szabályzat hatálya kiterjed mindazon információra, adatra, tényre, amely az instacash.hu honlapon regisztráló felhasználó azonosítására alkalmas vagy vele kapcsolatba hozható. Jelen szabályzat a 1.1. pontban említett, a instacash.hu weboldalon nyújtott szolgáltatásra alkalmazandó.

9.2. SZOLGÁLTATÓ fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési szabályzat módosítására, mely esetben a módosított rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt szabályzat annak közzétételét követő 15. napon hatályba lép akként, hogy az a már hatályos szerződésekre is érvényes. A jelen szabályzat esetleges módosítása kifejezett hozzájárulás hiányában nem eredményezheti a felhasználó jelen szabályzatban biztosított jogainak a korlátozását, csorbítását.

9.3 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos észrevétellel vagy kérdéssel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@instacash.hu e-mail címen.